Årsmøteuttalelser

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 1.april 2019

Rekruttering til lokalt næringsliv

Årsmøtet i Skjervøy Arbeiderparti utfordrer til et årlig arrangement for våre ungdomsskolelever, hvor alle bedrifter i kommunen som ønsker det får markedsføre sine karrieremuligheter og fremtidige kompetansebehov.
 
Skjervøy kommune har befestet seg som det største industristedet i Nord-Troms. Etableringen av flere store sjømatbedrifter og andre næringsaktører samtidig gjør at vi både på kort og lengre sikt vil få mangel på fremtidig faglært og ufaglært arbeidskraft.

Det er viktig at vi klarer å beholde så mange som mulig av våre ungdommer som snart er på vei ut i yrkeslivet i kommunen, Nord-Tromsregionen og andre steder i landet. Både nå og fremover vil det være gode muligheter for våre ungdommer til å gjøre karriere innen mange forskjellige yrker i bedrifter i Skjervøy.

Næringslivet er i vekst, og vi vil trenge arbeidskraft innenfor alle fag. Vi vil derfor ha behov for folk som er utdannet innen blant annet bygg og anlegg, teknikk og industriell produksjon, helse og omsorg og service og reiseliv.
 
Vi må starte tidlig, og gjøre oss selv attraktive for ungdommene våre.

Fremtidens skole

Skjervøy barneskole består av flere fløyer, der den eldste er fra 1952. Skolebyggene har flere ganger vært gjennom flere kostbare opprustninger. Sist ble det lagt nytt tak, men de eldre delene av bygningen vil fortsatt til trenge restaurering.

For å skape et best mulig læringsmiljø for våre barn er det viktig med et godt fysisk og psykososialt skolemiljø. At skolebygget holder en god standard som fremmer læring er derfor viktig for både elever og ansatte.

Årsmøtet i Skjervøy Arbeiderparti ønsker derfor et godt gjennomarbeidet forprosjekt for skolene i Skjervøy kommune som klart og tydelig setter et sterkt forkus på trivsel og godt læringsmiljø for både elever og ansatte. Vi i Arbeiderpartiet har tro på at nye og tidsmessige lokaler med kantine der barna får et gratis måltid hver dag vil øke lærelysten.

Det er viktig å satse på våre unge, og Skjervøy Arbeiderparti vil derfor satse på skolene våre i åra fremover.

Et trygt nærmiljø

Det er viktig å sette fokus på trygghet i nærmiljøet.

I 20 år har politikere i kommunen jobbet for å få satt trafikksikkerhet på dagsorden. Et av de største trafikksikkerhetsmessige problemene i vår kommune er krysset fra Strandveien inn til Skjervøy helsesenter.

Krysset trafikkeres av både biler og personer som går eller sykler. Det er flere som haropplevd nesten-ulykker ved krysset, og vintermånedene er de aller verste.
 
Den økte tungtrafikken er også med på å øke risikoen for at en alvorlig ulykke kan forekomme i krysset.

Årsmøtet i Skjervøy Arbeiderparti ønsker derfor at krysset mellom Strandveien og Skjervøy Helsesenter utbedres, slik at det blir trygt for både biler, vogntog, gående og syklende å passere.

Godt oppmøte og gode diskusjoner under Skjervøy Arbeiderpartis årsmøte i 2019.

Godt oppmøte og gode politiske diskusjoner under årsmøte i Skjervøy Arbeiderparti