Politikken

Valgprogram 2019-2023

#vistilleroppforalleiSkjervøy

Arbeiderpartiets mål er frihet, muligheter for alle og trygghet. 

Det oppnår vi best i fellesskap.

Skjervøy Arbeiderparti vil fortsette å føre en politikk som er bygd på rettferdighet og fellesskapsløsninger.

For at Skjervøy også i fremtiden skal være en god kommune å bo, arbeide og leve hele livet i, hvor alle innbyggerne opplever god livskvalitet - vil vi jobbe for å forsterke, fornye og forbedre vår velferdskommune.

Helse og omsorg

Skjervøy skal ha et godt utbygd og tilpasset helsetilbud som sikrer trygghet og god livskvalitet for alle.

Helse- og omsorgstjenestene skal være tilgjengelig for alle, og av god kvalitet. Skjervøy Arbeiderparti ønsker at velferdstilbudene skal være offentlige.

Fokussaker denne perioden:

- Sikre tilstrekkelig dekning av omsorgsboliger
- Satse på demensomsorg
- Styrke kommunens arbeid innen velferdsteknologi og arbeide for at alle skal ha muligheter til å ta dette i bruk i sin hverdag
- Styrke kompetanse innen helse- og omsorgstjenestene
- Jobbe for heltidskultur
- Bevare sykestueplassene i kommunen

Kultur, fritid og miljø

Et mangfoldig og rikt kulturliv er en viktig faktor for trivsel og samhold. For Skjervøy Arbeiderparti er det viktig at kommunen har et aktivt kulturliv der alle lokale aktører bidrar til integrering og utjevning av sosiale forskjeller.

I Skjervøy har vi et bredt folkelig engasjement gjennom deltakelse i frivillige lag og foreninger som bringer folk sammen, og skaper tilhørighet og identitet.

Fokussaker denne perioden:

- Etablere en møteplass for ungdom
- Øke aktivitetsstøtten
- Sikre gode lekeplasser i nærmiljøet
- Være en aktiv medspiller for idretten, blant annet innenfor utvikling av idrettsanlegg

Næring

Skjervøy Arbeiderparti vil ha fokus på et godt samarbeid mellom kommunen og næringslivet for felles utvikling av kommunen vår.

Vi ønsker å ha et livskraftig fiskeri også i fremtiden, og å støtte opp om dem som vil satse i kommunen vår.

Fokussaker denne perioden:

- Jobbe for å opprette en etableringsstøtte
- Tilrettelegge for næringsarealer, både sjørettet og ikke-sjørettet
- Utvikle havnen med hensyn til både fiskeri og turisme
- Legge til rette for landstrøm for båter

Samferdsel

God infrastruktur er viktig både for den enkelte innbygger samt eksisterende og fremtidig næringsliv i Skjervøy.

Skjervøy Arbeiderparti skal være en aktiv pådriver i samferdselssatsinger. Dette vil ha stor betydning for befolkningen og for næringslivet i kommunen.

Fokussaker denne perioden:

- Utbedring av FV866
- Skredsikring på Arnøya
- Større ferge på Arnøy- og Laukøysambandet
- Trygg skolevei
- Bedre merking av gangfelt

Skole og barnehage

Barn og ungdom i Skjervøy skal ha en trygg oppvekst der de kan oppleve lek, sosialisering og mestring med jevnaldrende. Dette vil gi et godt utgangspunkt til å ta ansvar for eget liv og egen fremtid.

Skjervøy Arbeiderparti vil sikre god kvalitet i skolen ved å gi lærerne mer tid til sine fag, elever og undervisningen, samt arbeide for et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Vi vil støtte opp om den videregående skolen på Skjervøy med sikte på utvikling av nye fagtilbud, slik at elevtallet sikres.

Fokussaker denne perioden:

- Gratis skolemat
- Fleksibel åpningstid i barnehager
- Styrke arbeidet med god psykisk helse i skolen
- Rimeligere SFO
- Utvikle SFO til aktivitetsskolen, som inkluderer idretts- og kulturtilbud
- Jobbe for å innføre en heldagsskole (leksefri skole)


Valgprogrammet kan også lastes ned som PDF.